Wat zijn de Algemene Voorwaarden?

dweezilsfriend®


Artikel 1. Voorwaarden dweezilsfriend®

1.1 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van dweezilsfriend® worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door dweezilsfriend® ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van dweezilsfriend® zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid. dweezilsfriend® behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling van Afnemer door dweezilsfriend® dit middels een bevestiging via e-mail. dweezilsfriend® is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt dweezilsfriend® dit mee via e-mail binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.3 Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende afmetingen, kleuren, prints enz. kunnen afwijken van de werkelijkheid. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro's, exclusief verzendkosten en inclusief BTW, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld.

3.3 Indien Afnemer met enige betaling in gebreke is, is dweezilsfriend® gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 4. Levering
4.1 De door dweezilsfriend® opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Afnemer geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Afnemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de overeenkomst in stand laat, met een maximum van 30 dagen. Afnemer is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan Afnemer.

4.3 dweezilsfriend® behoudt zich het recht voor om bestellingen indien nodig in gedeeltes uit te leveren (dit ter beoordeling van dweezilsfriend®), Afnemer is in dit geval geen extra verzendkosten verschuldigd.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien Afnemer al hetgeen hij op grond van enige overeenkomst aan dweezilsfriend® verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op Afnemer over.

Artikel 6. Transport
6.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de wijze van transport, verzending, verpakking e.d. bepaald door dweezilsfriend®.

.

Artikel 7 - Afkoelingsperiode
7.1 Voor onze producten geldt een herroepingstermijn van 7 werkdagen ingaande op de dag na ontvangst. Gedurende deze termijn bent u gerechtigd de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.
dweezilsfriend® zal dan binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde product het door u reeds betaalde bedrag retourneren mits het betreffende product onbeschadigd is, niet gedragen, gewassen of anderszins duidelijk gebruikt of bewerkt is en voorzien is van de originele verpakking en bevestigde labels.

7.2 De kosten van het terugzenden van het betreffende product komen voor rekening van Afnemer.


Artikel 8. Garantie en reclames
8.1 Afnemer heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of het product aan de overeenkomst beantwoordt. Indien dit niet het geval is, dient Afnemer dweezilsfriend® daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, per e-mail kennis te geven.

8.2
Indien er sprake is van gebreken of verkeerd geleverde goederen zal dweezilsfriend® binnen 30 dagen na terugontvangst van de producten, mits de aankoop niet is gebruikt of is gewassen en in de originele verpakking, met bevestiging van originele labels verkeert, er zorg voor dragen dat het betaalde bedrag wordt gerestitueerd. U kunt dweezilsfriend® ook, naar eigen keuze, verzoeken het product te vervangen.

8.3 De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van dweezilsfriend®, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is. De wettelijke regelingen voor garantie blijven altijd van kracht.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen afnemer en dweezilsfriend®. dan wel tussen dweezilsfriend® en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen Afnemer en dweezilsfriend®, is dweezilsfriend® niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van dweezilsfriend®.

Artikel 10. Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft dweezilsfriend® in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan Afnemer mee te delen en zulks zonder dat dweezilsfriend® gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan dweezilsfriend® kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt

Artikel 11. Diversen
11.1 Indien Afnemer aan dweezilsfriend® schriftelijk opgave doet van een adres, is dweezilsfriend® gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden.

11.2 dweezilsfriend® is bevoegd om bij de uitvoering van bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Naar de shop!

 

Wij versturen met TNT Post
Betalingsmogelijkheden

Warning: mysqli_close() expects exactly 1 parameter, 0 given in /home/dweezilsfriend/public_html/site/index.php on line 1109